Condicions Generals de Venda

CONDICIONS DE L'ENVIAMENT

Ports gratuïts només per a península, excepte Balears.

El transportista serà el convingut per E-Trap, i del qual serà informat el Client.

Si el Client aprecia ruptures al paquet ha de comunicar immediatament a E-Trap via email, adjuntant fotografia dels desperfectes en el paquet perquè e-Trap realitzi les oportunes reclamacions davant el transportista.

Si el Client no aprecia trencaments externes en el paquet a l'hora de rebre-ho, però al obrir-lo observa desperfectes a causa del transport, ha de notificar en menys de 24 hores a e-Trap per poder emprendre les reclamacions a l'empresa de transport el més ràpidament possible. En cas contrari, s'entendrà que el "producte" ha estat acceptat i de conformitat. L'empresa de transport un cop pas aquest termini considera que el material enviat està en perfecte estat i no es fa responsable dels desperfetos.

Retards per tema de transport: E-Trap no es fa responsable de cap retard originat en el transport per adreça de lliurament incorrecta o incompleta o per vagues en el sector de transports.


E-Trap enviarà el paquet a l'adreça de lliurament que s'especifiqui en el formulari de registre oa l'adreça addicional que s'especifiqui en el formulari de compra. Un cop completat el formulari de compra no serà possible canviar l'adreça d'enviament.

L'enviament del paquet es realitzarà en un termini de 48 hores (dies laborables i comandes realitzades abans de les cinc de la tarda) després de la confirmació de pagament, si per qualsevol causa l'enviament hagués de retardar es comunicarà al comprador, donant-li inclusivament l'oportunitat de anul·lar la comanda amb ple reintegrament de la quantitat pagada, si el comprador estimés que el retard resulta inacceptable

Tots els enviaments comptaran amb un nombre de seguiment perquè tant E-Trap com el Client faci el seguiment del trànsit del paquet.


En cap cas el Client tindrà dret a sol·licitar l'anul·lació d'una comanda o qualsevol indemnització (inclosa la devolució dels ports) en el cas que es produeixi un retard en el lliurament del "producte", a causa de circumstàncies alienes a la voluntat de e-Trap.

E-Trap es reserva el dret de modificar, eliminar i actualitzar qualsevol informació que consideri necessària sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per això.
ANUL·LACIONS I DEVOLUCIONS

Anulació / Cancelació de la comanda

Si el comprador prengués la decisió d'anul·lar la comanda, e-Trap li abonarà l'import pagat, mitjançant transferència bancària al compte que el Client indiqui.

En cas d'anul·lar una comanda un cop ja s'ha confirmat i enviat, el Client s'haurà de fer càrrec de les despeses de transport i tramitació que hagi ocasionat.

Si el client cancel·la una comanda confirmat quan aquest ja ha s ALIDO de les instal·lacions d'e-Trap cap al destí, o no accepta el paquet a l'arribada, eTrap podrà exigir el pagament dels costos de transport ocasionats.

Devolucions:

- Per desistiment

El Client podrà tornar el producte si no està conforme, en el termini de catorze dies (naturals) següents a la data de lliurament, eTrap li abonarà l'import pagat, mitjançant transferència bancària al compte que ens indiqui.

No s'admetran devolucions de mercaderia passats catorze dies (naturals), des de la data de recepció del producte.
Les despeses derivades de la devolució del producte seran en tot cas a compte del Client.
El comprador haurà d'abonar les despeses directes de devolució i indemnitzar pels desperfectes que presenti el producto.La devolució dels productes s'efectuarà únicament mitjançant el procediment que es detalla a continuació:
1.- Es tornarà el producte, amb el seu embalatge original i amb tots els accessoris. S'adjuntarà també la factura o el justificant de compra.
2.- El Client ha d'enviar el paquet pel mitjà que estimi oportú però comptant sempre amb un nombre de seguiment, el qual comunicarà a e-Trap el mateix dia de l'enviament mitjançant correu electrònic a l'adreça
e-trap@e-trap.info.

3.- La adreça de devolució serà la següent:
eTrap Av. Via Augusta, 15-25- Edifici @ Sant Cugat - 08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 4.- e-Trap, un cop rebut el paquet, ha de verificar que tot estigui correcte i en perfecte estat i ho notificarà al client via correu electrónico.5.- No s'admetran devolucions de productes sense adjuntar la factura o el justificant de compra.

No s'admetrà la devolució dels productes que no reuneixin les següents condicions:

1.- Productes que no es trobin en perfecte estat, amb el seu embalatge original i amb tots els accessoris originals. Els embalatges originals s'han de protegir de manera que es rebin en perfectes condicions, i queda prohibit l'ús de precintes i cintes adhesives.
2.- Productes que es mostrin deteriorats, danyats, que presentin signes d'haver estat manipulats o alterats.
3.- Productes que hagin estat utilitzats de forma inadequada o negligent per part del Client.

-Productes defectuosos:

e-Trap es farà càrrec i s'adequarà, segons les garanties dels fabricants i de les presents condicions de compra tenint en compte Llei 23/2003, de 10 de juliol referent a les garanties en la venda de béns de consum.
En aquest cas, i-Trap càrrec de les despeses de la devolució i nou enviament
.

-Entrega defectuosa:

Producte incorrecte o danyat durant el transport:
El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició del client i aquest hagi signat el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció de lliurament. També ho ha de comunicar immediatament, i en un termini menor de 48 hores des de la recepció del mateix, via correu electrònic a e-Trap@e-Trap.info.
En aquest cas, totes les despeses de recollida i nou lliurament aniran a càrrec e-Trap.

-Mal ús del producte:

En cap cas, i-Trap, es farà responsable en els següents supòsits:
Si el / els productes que han rebut, una vegada lliurats al client, tenen algun deteriorament originat per fets externs, accidents, mal seguiment de les instruccions o canvi en les tensions elèctriques.
Si el / els productes subministrats per e-Trap, resulten danyats per un component no subministrat per e-Trap.
Qualsevol mal ús del producte que vingui indicat a les garanties particulars estipulades pel fabricant.

Com he de procedir per tornar un producte a e-Trap?

1.- Accedeix a l'historial de comandes, des del teu compte.
2.- Selecciona la comanda relacionat amb la devolució.
3.- Selecciona el producte que desitja tornar marcant la casella al costat del nom
4.- Afegeix una explicació (el més aclaridora possible) perquè coneguem el motiu de la devolució.
Una vegada que el formulari estigui completat, has de fer "clic" a "Fer val de devolució RMA" i la sol·licitud s'enviarà per al seu tràmit.
Quan vegis el val de compres en "el teu compte", voldrà dir que la devolució ha estat acceptada i que s'estarà tramitant la reposició del producte o la devolució de l'import satisfet, segons les condicions abans descrites.
Tots els productes comercialitzats per e-Trap estan garantits, en els termes legalment establerts, per un període de dos (2) anys des de la data de lliurament.

No obstant:
1.- Si la falta de conformitat es manifesta durant els sis (6) primers mesos des del lliurament del producte, es presumeix que aquesta existia quan es va realizar es va lliurar el producte.
2.- A partir del sisè mes, el consumidor haurà de demostrar que la falta de conformitat existia al moment del lliurament del producte.
3.- No s'inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.
4.- En aquelles incidències que justifiquin l'ús de la garantia, s'optarà per la reparació, substitució de l'article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts.

La garantia perdrà el seu valor:
1.- Si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la mateixa o del justificant de compra.
2.- Si es manipula o repara tant el nombre identificatiu com el propi aparell garantit sense coneixement del Servei Tècnic.
3.- Si manca de la factura de compra o justificant de compra.

El Client farà ús de la mercaderia conforme al manual d'ús i instruccions del fabricant. e-Trap no serà responsable de danys i perjudicis del Client, o tercers, derivats de la falta d'observació de les instruccions contingudes en el manual d'ús o Normes de Seguretat de la mercaderia. e-Trap no es fa responsable de la incorrecta configuración, instal·lació o avaria en un equip provocada per un component no subministrat per e-Trap.

La garantia quedarà invalidada sota les següents circumstàncies: Cops i/o transport inadequat, instal·lacions defectuoses i/o errors d'instal·lació, instal·lació i/o connexió d'elements perifèrics no compatibles amb el producte, tensió d'alimentació inadequada, manipulació per personal diferent del servei tècnic d’e-Trap o del fabricant, manipulació de qualsevol precinte o etiqueta d'identificació /control, culpa o negligència del Client o tercer, desgast normal per l'ús, danys deguts a fenòmens o catàstrofes naturals com a tempestats, inundacions, rajos, terratrèmols, incendis, etc. afectin o no al subministrament elèctric.

Per dur a terme les reparacions, e-Trap podrà reemplaçar parts o bé la unitat sencera segons estimi oportú. La classificació de l'avaria, i si queda o no coberta per la garantia, correspondrà a e-Trap, seguint de forma legal les condicions del fabricant. Tota reparació haurà d'estar autoritzada per e-Trap. Les despeses del transport per enviar productes defectuosos seran a càrrec i risc del Client. Es retornarà el producte una vegada reparat, a ports pagats si està en garantia o a ports deguts si està fora de garantia o si cal enviar-ho a llocs diferents de la península espanyola.

En cas de falta de conformitat de les especificacions del producte amb les indicades pel fabricant o reclamacions per defectes o vicis manifests en els materials o mà d'obra, qualitat, quantitat o uns altres, el Client haurà de comunicar-li-ho per escrit a e-Trap, per mitjà que deixi constància de la seva recepció.

Les reparacions precisaran la presentació d'una còpia de la factura i una descripció detallada dels defectes. En cas que el fabricant disposi d'un servei tècnic per al seu producte, el Client podrà dirigir-se a aquest directament.

Les indemnitzacions previstes en la present clàusula exclouran qualsevol altra indemnització en virtut de defectes o faltes de qualitat o quantitat.

Copyright © 2018 Techlegal. Tots els drets reservats a e-Trap.